Przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych osobowych jest MJ Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Z Administratorem danych można się kontaktować poprzez adres e-mail biuro@mjgroup.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy)
2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679) dla MJ Group Sp. z o.o.
4. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
5. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679) dla MJ Group Sp. z o.o.
6. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora a to zewnętrzni dostawcy usług (np. zewnętrzne centra przetwarzania danych, podmioty zapewniające obsługę i wsparcie w zakresie informatyki oraz oprogramowania, firmy świadczące usługi archiwizacji, przetwarzające dokumenty, świadczące usługi call center, obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi kurierskie, logistyczne), a także księgowi, doradcy prawni, organy administracji i sądy.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych może Pan/Pani zgłosić do inspektora ochrony danych MJ Group Sp. z o.o., poprzez adres email: biuro@mjgroup.pl, lub adres korespondencyjny przez MJ Group Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 65-67, 50-422 Wrocław.

Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. Profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny Państwa niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa sytuacji, osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub dotychczasowe zatrudnienia. W tym przypadku profilowanie polega na tym, że na podstawie danych, którymi dysponujemy, w szczególności dotychczasowych zatrudnieniu, zamieszkaniu, wykształceniu w oparciu o wybrane przez Państwa kryteria podejmować decyzje co do składania Państwu propozycji ofert pracy czy też udziału w rekrutacjach, aby jak najbardziej dostosować je do Państwa oczekiwań lub zainteresowań.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

Mają Państwo prawo w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to także profilowania, w zakresie, w jakim wiąże się ono z reklamą bezpośrednią. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem biuro@mjgroup.pl. Jeżeli odwołują Państwo zgodę na korzystanie z Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego dane te nie będą dłużej wykorzystywane w tym celu.

Mają Państwo także prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dotyczy to także profilowania, w zakresie, w jakim wiąże się ono z prawnie uzasadnionymi interesami. MJ Group Sp. z o.o. zaprzestanie takiego przetwarzania danych osobowych, chyba że ustalone zostanie istnienie zasługującego na ochronę obowiązku ich przetwarzania, przeważającego nad Państwa interesem, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie danych związane jest ze zgłoszeniem lub dochodzeniem roszczenia lub obroną przed roszczeniem. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem biuro@mjgroup.pl.

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, Państwa dane osobowe nie są przetwarzane prawidłowo (www.giodo.gov.pl).

MJ Group Sp. z o.o. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.